Ru Lv En

Pirms sākt lietot SIA „VIGORIUS” (reģistrācijas Nr. 40003923588, adrese – Glika iela 1 - 1, Rīga, LV-1014) interneta vietni www.vigorius.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt privātuma politikas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

Datu apstrādes pārzinis

1. Interneta veikala personas datu apstrādes pārzinis ir:

Nosaukums

SIA „VIGORIUS”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

40003923588

Adrese

Glika iela 1 - 1, Rīga, LV-1014

Tālruņa numurs

+371 371 297 10 507

E-pasta adrese

info@vigorius.lv

Datu aizsardzības speciālists

2. Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats.

Līguma izpilde atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktam.

SIA „VIGORIUS” (tālāk, tekstā Interneta veikals) ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar Jūsu preču pasūtījumu(-iem) vigorius.lv interneta veikalā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Jūsu dati nepieciešami interneta veikala pakalpojumu izpildei (piemēram, preču piegādei, kad pakalpojumu sniedz trešā persona), ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

3. Interneta veikals veic Jūsu datu apstrādi, lai nodrošinātu pakalpojumu izpildi Jums. Pakalpojumu nav iespējams sniegt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1404.pantam katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā tā dalībnieki.

4. Interneta veikala tīmekļa vietnes sīkdatnes tiek apstrādātas, lai nodrošinātu pakalpojuma saņemšanu Interneta veikala Klientu tiešsaistes sistēmā. Vairāk lasiet Sīkdatņu politikā (21.-25.p).

Juridisks pienākums atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktam.

5. Interneta veikals var apstrādāt Jūsu datus, ja tas ir vajadzīgs, lai izpildītu uz Interneta veikalu attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem saņemts pieprasījums izpaust Jūsu personas datus valsts pārvaldes iestādēm.

6. Interneta veikala tīmekļa vietne reģistrē Jūsu pieprasījumus. Auditācijas pieraksti nepieciešami, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu, pakalpojumu drošību un grāmatvedības informācijas sniegšanai VID.

Iespējamie datu saņēmēji

7. Interneta veikalam ir tiesības izpaust personas datus:

7.1. ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un Interneta veikalam ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti.

7.2. ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

8. Fiziska persona ir tiesīga pieprasīt Interneta veikalam informāciju par trešajām personām, kas saņēmušas informāciju par šo fizisko personu, ja vien Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Piekļuve saviem personas datiem un datu pārnesamība

9. Saviem datiem Jūs varat piekļūt, kā arī izdarīt labojumus, izmantojot Interneta veikala Klientu tiešsaistes sistēmu, vai sūtot pieprasījumu uz pasta adresi Glika iela 1 - 1, Rīga, LV-1014, Latvija. Interneta veikals datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija un autorizācija.

10. Jums ir tiesības saņemt Interneta veikala rīcībā esošos datus par sevi mašīnlasāmā formā.

Datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana

11. Veicot pasūtījumu, Jūs esat atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu.

12. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties atjaunot datus, ziņojot Interneta veikalam.

13. Konstatējot, ka Jūsu dati ir nepatiesi, novecojuši vai nepilnīgi, Interneta veikals nosūta aicinājumu līdz noteiktam termiņam veikt labojumus. Ja atbilde netiek sniegta vai dati netiek atjaunoti, vai arī tiek konstatēts, ka dati ir nepatiesi, Interneta veikalam ir tiesības slēgt pieeju kontam.

14. Ja Jūs esat Interneta veikala lietotājs un iebilstat pret personas datu apstrādi, Interneta veikals izbeidz pakalpojumu sniegšanu Jums, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama Interneta veikala pakalpojuma izpildei.

Datu glabāšanas ilgums

15. Pārzinis ir atvasināta publiska persona, kurai ir saistoši normatīvie akti par nacionālo dokumentāro mantojumu, tāpēc personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā, Arhīvu likumā, noteikto kārtību.

16. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu, pēc ieraksta izdarīšanas.

Sūdzības iesniegšana

17. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Politikas grozījumi

18. Interneta veikala privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Interneta veikals visas Interneta veikala privātuma politikas izmaiņas publicēs www.vigorius.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.

19. Gadījumā, ja nosācījumi šajā dokumentā konfliktē ar interneta veikala vispārīgiem ietošanas nosācījumiem, tad šajā gadijumā priekšroka ir tiem nosācījumiem, kuri ir aprakstīti Interneta veikala privātuma politikā.

Sīkdatņu politika

20. Interneta veikals izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala www.vigorius.lv plašākas izmantošanas iespējas.

21. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

22. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

22.1. Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;

22.2. Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos iestatījumus un personalizētu saskarni;

22.3. Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

23. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

23.1. vigorius.lv pielāgošanai lietotāju (Pircēju) vēlmēm,

23.2. vigorius.lv izmantošanas optimizēšanai,

23.3. reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām,

23.4. statistikas veidošanai par vigorius.lv apmeklētāju skaitu.

24. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. vigorius.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos vigorius.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.